GDPR PRIVACY VERKLARING

Laatste datum van herziening: 22 oktober 2018

 1. OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?
  1. Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Tormax Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 186, met ondernemingsnummer 0424.842.083.
  2. Tormax Belgium NV is een Belgische onderneming actief als toonaangevende fabrikant van automatische deursystemen. Tormax Belgium NV maakt deel uit van de multinationale Landert Group.
  3. Als onderneming stellen wij alles in het werk om persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”).
  4. Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen:
   • website bezoekers;
   • (contactpersonen van) leveranciers, klanten en potentiële klanten of eender welke andere personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.
 2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY VERKLARING?
  1. Via deze GDPR Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitoefenen of wanneer u gebruik maakt van onze website en de daarop aangeboden diensten, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie of vragen.
  2. Deze website kan links bevatten naar andere websites voorzien door andere gelieerde ondernemingen of door derden. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites.

   Wanneer u links op deze website aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.
 3. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
   1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
    • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten (bijv. verzonden via het online contactformulier;
    • de registratie van gebruikers voor toegang tot onze volledige Architectenmap in de Login area (waar u alle uitschrijfteksten en plannen kan downloaden van ons assortiment schuifdeuren, draaideuren, tourniquets, enz. indien u geregistreerd bent);
  2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIÊLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
   1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
    • het respecteren van onze wettelijke verplichtingen;
    • klanten- en leveranciersbeheer;
    • consumenten- en bezoekersbeheer;
    • beheer van bestellingen en leveringen;
    • facturatie en boekhouding;
    • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en activiteiten;
    • de goede organisatie van onze diensten;
    • marketing en verkoop;
    • het behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
    • beheer van geschillen;
    • public relations en perscontacten;
    • statistieken en marktonderzoek;
    • toegangscontrole;;
    • veiligheid.
 4. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Ik ben een website bezoeker
   1. Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

    In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.
   2. Wanneer u zich heeft geregistreerd voor toegang tot onze volledige Architectenmap in de Login area (waar u alle uitschrijfteksten en plannen kan downloaden van ons assortiment schuifdeuren, draaideuren, tourniquets, enz. indien u geregistreerd bent), zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om zo accuraat mogelijke technische informatie over onze producten en diensten te verstrekken).
  2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIÊLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
   1. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:
    • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten;
    • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
    • in het kader van de gerechtvaardigde belangen van onze Onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klanten- en leveranciersbeheer etc. In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.
   2. Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. zeer specifieke direct marketing of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.
 5. WELKE RECHTEN HEEFT U?
  1. U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:
   • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
   • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
   • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
   • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
   • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract);
   • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.
  2. Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u ons een verzoek versturen waarin u het recht aanduidt dat u wenst uit te oefenen door een e-mail te verzenden aan .

   U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
  3. Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft. Indien u graag wordt geleid tot de juiste toezichthoudende autoriteit, gelieve ons dan te contacteren.
 6. HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
   1. Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u deze website en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het contactformulier invult op de website of wanneer u zich registreert als gebruiker onze volledige Architectenmap in de Login area.
  2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIËLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
   1. Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.
   2. Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u deze aan ons geeft (bijv. door ons te contacteren, door online formulieren in te vullen, ...), omdat anderen die aan ons geven (bijv. uw werkgever of derden-dienstverleners waarop wij een beroep doen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten) of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek.
   3. Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons of er kunnen gegevens over u bij ons gegenereerd worden (bv. camerabeelden).
   4. Lorsque nous obtenons vos données à caractère personnel de tiers, nous faisons des efforts raisonnables en vue de conclure des clauses contractuelles avec ces tiers afin de les obliger à respecter les règles pertinentes en matière de protection des données. Cela peut inclure que ce tiers vous fournisse toutes les informations nécessaires ou - si nécessaire - obtienne votre consentement pour traiter les données à caractère personnel décrites dans cette Déclaration Vie Privée RGPD.
 7. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
  1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
   1. De voornaamste persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, hebben betrekking op de volgende specifieke diensten:

    o    Contactformulier Via deze site kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te verkrijgen. In het kader van deze aanvraag verwerken wij de volgende gegevens: uw voornaam en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, GSM nummer, adres, fax nummer, aanspreektitel (optioneel), onderneming (optioneel), functie (optioneel), datgene naar waar u op zoek bent en uw bericht.

    o    Architectenmap Via deze site heeft u de mogelijkheid om u te registreren om in de architectenmap alle uitschrijfteksten en plannen van ons assortiment schuifdeuren, draaideuren, tourniquets, enz. te kunnen downloaden. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van deze registratie: uw voornaam en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, GSM nummer, adres, fax nummer, aanspreektitel (optioneel), onderneming (optioneel), functie (optioneel).
  2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIÊLE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
   1. De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen, kunnen onder andere omvatten:
    • identificatiegegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van verblijf, etc.) ;
    • persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling, hobby’s etc.);
    • gegevens over welke producten en diensten u bestelt;
    • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie;
    • camerabeelden indien u één van onze sites bezoekt;
    • tewerkstellingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel,...);
    • de door u opgenomen informatie in het contactformulier en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
    • gegevens over hoe u onze diensten gebruikt.
 8. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?
  1. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen of derde partijen die diensten verlenen aan ons en die redelijkerwijs toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

   Indien onze Onderneming een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan of wordt gefuseerd met een andere onderneming, kan uw informatie worden doorgegevens aan onze nieuwe zakenpartners of eigenaars.
  2. Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens doorgeven aan ons moederbedrijf LANDERT Groep AG in Zwitserland. Deze doorgifte gebeurt op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie waarin bevestigd wordt dat Zwitserland een passend niveau van privacy en gegevensbescherming waarborgt.
  3. In principe zullen wij alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze GDPR Privacy Verklaring worden verwerkt.

   Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie door te geven indien dit vereist is door de wet, of wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een regelgever of eender welke andere juridische procedure die op ons betrekking heeft.
 9. ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?
  1. Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen voor toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

   Deze maatregelen omvatten onder meer :
   • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is (paswoorden, digitale certificaten);
   • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van fire walls, versleuteling en anti virus software;
   • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals sleutels om de toegang te verweren tot onze bedrijfsruimten.
  2. Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

   Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 10. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
  1. IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
   1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.
   2. Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op onze website bewaard voor een periode van 5 jaar. De registratiegegevens van de gebruikers die ene log-in hebben gemaakt voor de Architectenmap worden bewaard voor een periode van 5 jaar.

    Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.
  2. IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN KLANT, EEN POTENTIELE KLANT OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BIJV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)
   1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.
   2. Als algemene regel worden bestanden in het kader van onze activiteiten die persoonsgegevens kunnen bevatten (bijv. contracten, bestellingen, briefwisseling etc.) bewaard voor een periode van 10 jaar.
   3. Camerabeelden worden verwerkt gedurende maximaal 30 dagen, tenzij de beelden dienstig zijn als bewijsmateriaal in een (gerechtelijk of strafrechtelijk) onderzoek omdat er onregelmatigheden op de beelden zijn vastgesteld.
   4. Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.
 11. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?
  1. Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweegbrengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.
  2. In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.
 12. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?
  1. Wij hopen dat deze GDPR Privacy Verklaring u helpt te begrijpen, en u meer vertrouwd maakt met, de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Indien u vragen heeft over deze GDPR Privacy Verklaring en deze Site in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar .
 13. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY VERKLARING?
  1. Nous pouvons modifier cette Déclaration Vie Privée RGPD à tout moment. Tout changement que nous pourrions être amenés à faire à cette Déclaration Vie Privée RGPD dans le futur sera affiché sur cette page. Afin de vous informer quand nous effectuons des changements à cette Déclaration Vie Privée RGPD, nous modifierons la date de révision au-dessus de cette page lors de tout changement. La Déclaration Vie Privée RGPD modifiée sera applicable à partir de cette date de révision. Veuillez consulter périodiquement cette page afin de vous tenir au courant des modifications et ajouts.