Algemene Voorwaarden

 1. Onze leveringsdata worden, behoudens andersluidend beding,steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van TORMAX BELGIUM of om een andere aanspraak tegenover TORMAX BELGIUM te laten gelden.
 2. De goederen blijven eigendom van TORMAX BELGIUM tot volledige betaling van de prijs.
  Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond. De goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de fabrikant. De goederen reizen steeds op risico van de klant, ongeacht de modaliteiten van het transport.
  De betaalde voorschotten blijven door TORMAX BELGIUM verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederinkoop.
 3. Prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt.
  Bestellingen zijn pas bindend en geldig na aanvaarding door een bevoegd persoon binnen de onderneming.
 4. Bij verkoop ten magazijne van TORMAX BELGIUM, kan de klant eens deze de goederen heeft aanvaard, TORMAX BELGIUM niet meer aanspreken om zichtbare gebreken in te roepen binnen de 48 uur na de aflevering of plaatsing. Binnen deze termijn dient de klant een aangetekend schrijven te versturen aan TORMAX BELGIUM waarin een gedetailleerde en limitatieve opsomming wordt gegeven van de gebreken.
  De gehoudenheid van TORMAX BELGIUM in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
 5. Eventuele verborgen gebreken dienen te worden ingeroepen bij wijze van aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na de levering, bij gebreke waaraan een vordering op deze basis uitgesloten is. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, en dit op straffe van verval.
 6. TORMAX BELGIUM kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor haar lichte fout.
  Behoudens in geval van opzet is haar aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 7. De klant weet dat de installatie en herstelling door TORMAX BELGIUM beschadiging kan teweegbrengen van schilder-en behangwerk van muren en van vloeren. De klant is niet gerechtigd op enige vergoeding vanwege TORMAX BELGIUM voor de aldus toegebrachte schade, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van TORMAX BELGIUM.
 8. Alle facturen zijn betaalbaar te Melle. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na datum van de factuur. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.
  Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is TORMAX BELGIUM gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling de leveringen te staken.
 9. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 62 EUR, dit alles zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is.
  In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Deze intresten en schadevergoeding zijn eveneens verschuldigd in geval van acceptatie van een wisselbrief.
 10. In geval de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25% op het totaalbedrag.
 11. Indien het vertrouwen van TORMAX BELGIUM in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het ver-trouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt TORMAX BELGIUM zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt TORMAX BELGIUM zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van TORMAX BELGIUM op alle schadevergoedingen en intresten.
 12. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 13. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van TORMAX BELGIUM op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door TORMAX BELGIUM zal hiervoor volstaan.
 14. De klant heeft nooit het recht om aanhoudingen voor waarborg of om een andere reden te doen of om tot compensatie over te gaan.
 15. De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.
 16. Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Merelbeke en de rechtbanken van Gent (eerste aanleg, koophandel) zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.